15 °C

Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ. του Δήμου.

Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ. του Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/ 4 - 9 - 2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 35 /2020
ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ. του Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύ, σήμερα την 4 η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λήψη της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας μετά από την υπ’ αριθ. 1541 – 31/8/2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε νόμιμα (αρθρ.67.παρ.5 Ν3852/2010) & (άρθρου 4 του Ν. 1069/80) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) τροποποιεί τα άρθρα 5ο , 7ο και 8ο του κανονισμού λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων
στους ΒΙ.Ο.ΚΑ του Δήμου ως εξής: 


Το άρθρο 5ο τροποποιείται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5

  • Ισχύουσες Διατάξεις
  • Υγειονομική Διάταξη ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ Β138/τ.β. /24.2.65), άρθρα 2 και 15.
  • Ποινικός Κώδικας,
  • Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΜΛΑΑ

Το άρθρο 7ο  τροποποιείται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 7ο

Προσέλευση και διακίνηση βυτιοφόρων
Στις ΕΕΛ Μαντουδίου και Λίμνης έχουν εγκατασταθεί συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL), για την εξυπηρέτηση και την πρόσβαση των βυτιοφόρων καθημερινά και επί εικοσιτετράωρου βάσεως. Η πρόσβαση στις ΕΕΛ λαμβάνει χώρα με χρήση κάρτας προπληρωμένων διελεύσεων. Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής ορίζεται από το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Προς τούτο: 

1. Πριν την προσέλευση του βυτίου για εκκένωση στην ΕΕΛ, θα πρέπει ,το εκάστοτε βυτιοφόρο όχημα, να έχει προμηθευθεί την κάρτα προπληρωμένων διελεύσεων από τα γραφεία της επιχείρησης μας, στην Στροφυλιά και να προπληρώσει το αντίτιμο που θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό διελεύσεων και το οποίο καθορίζεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΜΛΑΑ. Η
προπληρωμή των διελεύσεων πραγματοποιείται στα γραφεία της επιχείρησης μας στην Στροφυλιά. Ότε εξαντληθεί ο αριθμός προπληρωμένων διελεύσεων, το εκάστοτε βυτιοφόρο όχημα πρέπει να μεταβεί στα γραφεία της επιχείρησής μας στην Στροφυλιά, προκειμένου να προπληρώσει τις επόμενες
διελεύσεις του.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στην ΕΕΛ, είναι η κατοχή από τον εκάστοτε οδηγό βυτιοφόρου της κάρτας προπληρωμένων διελεύσεων, η οποία πρέπει να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Με την χρήση της κάρτας, γίνεται η είσοδος και καταγραφή του εκάστοτε βυτιοφόρου στην ΕΕΛ.
3. Κατά την είσοδο του βυτιοφόρου στην ΕΕΛ, και πριν την απόθεση των βοθρολυμάτων, ο οδηγός αυτού είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει την σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 10 του  αρόντος. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην Στροφυλιά. Σε περίπτωση που η απόθεση λυμάτων λαμβάνει χώρα στην ΕΕΛ Μαντουδίου κατά τις ώρες και ημέρες όπου ευρίσκεται υπάλληλός μας, ο οδηγός βυτιοφόρου οφείλει να συμπληρώνει και να παραδίδει την σχετική υπεύθυνη δήλωση αυθημερόν στον αρμόδιο υπάλληλο.
4. Τα βυτιοφόρα προσέρχονται μέσα στην υποδοχή βοθρολυμάτων καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα και επί εικοσιτετράωρου βάσεως.
5. Τα βυτιοφόρα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από την υποδοχή με μέγιστη ταχύτητα 10χλμ./ώρα. Τα βυτία που περιμένουν να αδειάσουν πρέπει να διευκολύνουν την κίνηση των λοιπών βυτίων ή άλλων οχημάτων.
6. Απαγορεύεται η στάθμευση και παραμονή των βυτιοφόρων μέσα στο χώρο ή πλησίον των εγκαταστάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων, μετά την εκκένωση των λυμάτων στην ΕΕΛ.

Το άρθρο 8ο τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος εκκένωσης
1. Οι οδηγοί βυτιοφόρων πρέπει να χρησιμοποιούν εύρυθμα και κατά τον προβλεπόμενο τρόπο της παρ. 7 του παρόντος, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL), καθώς και να τηρούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου, όταν αυτός ευρίσκεται στο χώρο της ΕΕΛ.
2. Αφού σταθμεύσει το βυτιοφόρο στο σημείο εκκένωσης, ο οδηγός ή ο βοηθός τους, συνδέουν προσεκτικά το στόμιο του βυτίου με τον εύκαμπτο σωλήνα, βάζουν το άλλο άκρο στην θέση εκκένωσης και ανοίγουν τη βάνα. Αν κατ το χρονικό διάστημα της εκκένωσης των βυτίων προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα (όπως μεγάλη παροχή, έμφραξη της σχάρας λόγω των στερεών φερτών που περιέχουν τα βοθρολύματα , βλάβη αντλιών κλπ.) οι οδηγοί των βυτίων ή βοηθοί τους οφείλουν να περιορίσουν ή να κλείσουν τελείως τη βάνα εκκένωσης του βυτίου ώστε να μην διαρρέουν τα λύματα έξω και γενικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου υποδοχής για τον χειρισμό των βανών εκκένωσης.
3. Μετά την εκκένωση τα βυτιοφόρα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από τον χώρο στάθμευσης ώστε να διευκολύνεται κατά το δυνατόν η κυκλοφορία των άλλων εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων.


Β) Εγκρίνει τον τροποποιημένο κανονισμό λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων στους

ΒΙ.Ο.ΚΑ. ώς εξής:
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τον τρόπο υποδοχής των οικιακών βοθρολυμάτων και τη λειτουργία της εγκατάστασης προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων των ΒΙΟΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του Κανονισμού
Σκοπός του κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία και προστασία της σωστής λειτουργίας των ΒΙΟΚΑ και η αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Γνωστοποίηση

Ο παρών κανονισμός γνωστοποιείται ενυπόγραφα σε όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των βυτιοφόρων στους οποίους διανέμονται αντίγραφα του και αναρτάται και σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων. Η γνώση και αποδοχή του παρόντος κανονισμού αποτελεί προϋπόθεση για την εκκένωση των βοθρολυμάτων στους ΒΙΟΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Υπόχρεοι συμμόρφωσης
Όλοι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων υποδοχής οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία της υποδοχής βοθρολυμάτων και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. οι οδηγίες προς τους βυτιοφορείς θα δίνονται προφορικά ή γραπτά ή θα αναρτώνται σε ειδικούς πίνακες στο χώρο υποδοχής βοθρολυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

  • Ισχύουσες Διατάξεις
  • Υγειονομική Διάταξη ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ Β138/τ.β. /24.2.65), άρθρα 2 και 15.
  • Ποινικός Κώδικας,
  • Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΜΛΑΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κυρώσεις
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε οδηγοί των βυτιοφόρων δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ, εκτός από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, θα τους επιβάλλονται και από την ΔΕΥΑ κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα αποφασίζονται από Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και θα είναι ανάλογες με τη βαρύτητα της εκάστοτε παράβασης και το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στην εγκατάσταση. Οι κυρώσεις μπορεί να κλιμακώνονται αναλόγως με την βαρύτητα και την ενδεχόμενη υποτροπή του παραβάτη και να περιλαμβάνουν 

-Επιβολή χρηματικού προστίμου
-Απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Το ύψος του χρηματικού προστίμου μπορεί να φθάνει μέχρι 300,00€ ενώ το χρονικό διάστημα απαγόρευσης χρήσης των εγκαταστάσεων μπορεί να φθάσει μέχρι 3 μήνες για κάθε παράβαση ή συνδυασμό.Τέλος σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή συστηματικών παραβάσεων η ΔΕΥΑ μπορεί με απόφασητου Δ.Σ. της να προτείνει στην αρμόδια Υπηρεσία την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για ορισμένο χρονικό διάστημα.


ΑΡΘΡΟ 7ο

Προσέλευση και διακίνηση βυτιοφόρων
Στις ΕΕΛ Μαντουδίου και Λίμνης έχουν εγκατασταθεί συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL), για την εξυπηρέτηση και την πρόσβαση των βυτιοφόρων καθημερινά και επί εικοσιτετράωρου βάσεως. Η πρόσβαση στις ΕΕΛ λαμβάνει χώρα με χρήση κάρτας προπληρωμένων διελεύσεων. Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής ορίζεται από το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Προς τούτο:


1. Πριν την προσέλευση του βυτίου για εκκένωση στην ΕΕΛ, θα πρέπει ,το εκάστοτε βυτιοφόρο όχημα,
να έχει προμηθευθεί την κάρτα προπληρωμένων διελεύσεων από τα γραφεία της επιχείρησης μας,
στην Στροφυλιά και να προπληρώσει το αντίτιμο που θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό διελεύσεων
και το οποίο καθορίζεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΜΛΑΑ. Η
προπληρωμή των διελεύσεων πραγματοποιείται στα γραφεία της επιχείρησης μας στην Στροφυλιά.
Ότε εξαντληθεί ο αριθμός προπληρωμένων διελεύσεων, το εκάστοτε βυτιοφόρο όχημα πρέπει να
μεταβεί στα γραφεία της επιχείρησής μας στην Στροφυλιά, προκειμένου να προπληρώσει τις
επόμενες διελεύσεις του.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στην ΕΕΛ, είναι η κατοχή από τον εκάστοτε οδηγό βυτιοφόρου
της κάρτας προπληρωμένων διελεύσεων, η οποία πρέπει να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Με την
χρήση της κάρτας, γίνεται η είσοδος και καταγραφή του εκάστοτε βυτιοφόρου στην ΕΕΛ.
3. Κατά την είσοδο του βυτιοφόρου στην ΕΕΛ, και πριν την απόθεση των βοθρολυμάτων, ο οδηγός
αυτού είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει την σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 10 του
παρόντος. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην Στροφυλιά. Σε περίπτωση που η απόθεση λυμάτων λαμβάνει χώρα στην ΕΕΛ Μαντουδίου
κατά τις ώρες και ημέρες όπου ευρίσκεται υπάλληλός μας, ο οδηγός βυτιοφόρου οφείλει να
συμπληρώνει και να παραδίδει την σχετική υπεύθυνη δήλωση αυθημερόν στον αρμόδιο υπάλληλο.
4. Τα βυτιοφόρα προσέρχονται μέσα στην υποδοχή βοθρολυμάτων καθημερινά, επτά ημέρες την
εβδομάδα και επί εικοσιτετράωρου βάσεως.
5. Τα βυτιοφόρα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από την υποδοχή με μέγιστη ταχύτητα
10χλμ./ώρα. Τα βυτία που περιμένουν να αδειάσουν πρέπει να διευκολύνουν την κίνηση των
λοιπών βυτίων ή άλλων οχημάτων.
6. Απαγορεύεται η στάθμευση και παραμονή των βυτιοφόρων μέσα στο χώρο ή πλησίον των
εγκαταστάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων, μετά την εκκένωση των λυμάτων στην ΕΕΛ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος εκκένωσης
1. Οι οδηγοί βυτιοφόρων πρέπει να χρησιμοποιούν εύρυθμα και κατά τον προβλεπόμενο τρόπο της παρ. 7 του παρόντος, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL), καθώς και να τηρούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου, όταν αυτός ευρίσκεται στο χώρο της ΕΕΛ.
2. Αφού σταθμεύσει το βυτιοφόρο στο σημείο εκκένωσης, ο οδηγός ή ο βοηθός τους, συνδέουν προσεκτικά το στόμιο του βυτίου με τον εύκαμπτο σωλήνα, βάζουν το άλλο άκρο στην θέση εκκένωσης και ανοίγουν τη βάνα. Αν κατ το χρονικό διάστημα της εκκένωσης των βυτίων προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα (όπως μεγάλη παροχή, έμφραξη της σχάρας λόγω των στερεών φερτών που περιέχουν τα βοθρολύματα , βλάβη αντλιών κλπ.) οι οδηγοί των βυτίων ή βοηθοί τους οφείλουν να περιορίσουν ή να κλείσουν τελείως τη βάνα εκκένωσης του βυτίου ώστε να μην διαρρέουν τα λύματα έξω και γενικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου υποδοχής για τον χειρισμό των βανών εκκένωσης.
3. Μετά την εκκένωση τα βυτιοφόρα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από τον χώρο στάθμευσης ώστε να διευκολύνεται κατά το δυνατόν η κυκλοφορία των άλλων εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κανόνες Υγιεινής
1. Οι υδατοπαγίδες (καζανάκια) των βυτίων πρέπει να αδειάζονται προσεκτικά και με ειδικό δοχείο στην θέση εκκένωσης και όχι κάτω. Απαγορεύεται δε η εκκένωση τους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.
2. Οι βάνες εκκένωσης των βυτίων πρέπει να είναι στεγανές ώστε να μην ρυπαίνουν κατά την κίνηση ή
στάθμευση τους το χώρο εκκένωσης. Αν υπάρξει βλάβη στις βάνες ή άλλη διαρροή οι ιδιοκτήτες οφείλουν να την αποκαθιστούν εντός του ελαχίστου δυνατού χρόνου.
3. Η εκκένωση των βυτίων επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις ειδικές θέσεις εκκένωσης και πουθενά αλλού στον χώρο των εγκαταστάσεων.


ΑΡΘΡΟ 10ο

Ακατάλληλα Βοθρολύματα – Έλεγχος Ποιότητας
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση βοθρολυμάτων που περιέχουν επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες είτε για τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων είτε για τον εξοπλισμό είτε για το προσωπικό των εγκαταστάσεων. Τέτοιες ουσίες είναι πιθανόν να περιέχουν τα λύματα από συνεργεία, εργαστήρια, ελαιοτριβεία, μαρμαράδικο, βιομηχανίες, εργοστάσια και γενικά από δραστηριότητες των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται γενικώς στην κατηγορία των οικιακών αστικών λυμάτων.
2. Όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν με σαφήνεια και επακριβώς την προέλευση των
βοθρολυμάτων, στοιχεία τα οποία να είναι δυνατή η άμεση εξακρίβωση τους Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

1.Οι οδηγοί υποχρεούνται πριν την εκκένωση του βυτίου να δίνουν δείγμα από το περιεχόμενο του βυτίου σε φιάλη δειγματοληψίας στον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑ. Εάν από το μακροσκοπικό έλεγχο προκύψει υπόνοια ύποπτων λυμάτων η εκκένωση αναστέλλεται ο οδηγός συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση για την προσέλευση των λυμάτων και το δείγμα στέλνεται για ανάλυση. Η περίπτωση επιβεβαίωσης ακατάλληλου (μη οικιακού λύματος) εμπίπτει στις κυρώσεις που αναφέρονται παραπάνω ως σοβαρότατο παράπτωμα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία τα βοθρολύματα που μεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο κριθούν ακατάλληλα από τοπροσωπικό υποδοχής ο οδηγός του πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαμαρτυρίες από το χώρο υποδοχής.
3. Εάν εκκενωθεί ποσότητα ακατάλληλων λυμάτων και κριθεί αναγκαίο για την προστασία και εξασφάλιση του προσωπικού και της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι δυνατό να σταματήσει προσωρινά η υποδοχή όλων των βυτίων μέχρι να απομακρυνθεί η ποσότητα αυτή από την εγκατάσταση με ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.
Γ) Αποφασίζεται η αποστολή του ως άνω τροποποιημένου κανομισμού υπό μορφήκατεπείγοντος στο ΔΣ του Δήμου μας, προς έγκριση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2020.

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image